<samp id="zdltf"><output id="zdltf"></output></samp>
 • <track id="zdltf"><i id="zdltf"></i></track>
  1. <track id="zdltf"></track>

   <track id="zdltf"><em id="zdltf"></em></track>
   查電話號碼 繁體版 English 日本語
   登錄 注冊

   膳部造句

   "膳部"是什么意思  
   造句與例句手機版
   • 官殿中膳部司封郎中司業金鄉男。
   • 五建建蜀國,拜膳部員外郎。
   • ?)若狹遠敷郡膳部山城主。
   • 祖審言,終膳部員外郎,自有傳。
   • 仕歷尚書郎、膳部員外郎。
   • 禮部下設祠部、主客、膳部等三司。
   • 元和十四年任膳部員外郎。
   • 后十年,始為膳部員外郎。
   • 膳部鴻有題子紋畫梅歌。
   • ,三曰膳部,四曰主客。
   • 文:同萬侯編、蔣膳部行義登晦翁巖。
   • 開皇五年,授膳部侍郎。
   • 后事后梁,為膳部郎中。
   • 所屬有禮部、祠部、膳部、主客四司。
   • 六官建,拜膳部下大夫。
   • 膳部員外郎劉軻為其撰寫了紀德碑文。
   • 子玄卿,位尚書膳部郎。
   • 父勵,尚書膳部員外郎、廣南轉運使。
   • 祠部侍郎各1人,主客,膳部侍郎各2人。
   • 貞元八年(792年),入朝為膳部員外郎。
   • 更多造句:  1  2  3
   其他語種
   如何用膳部造句,用膳部造句膳部 in a sentence, 用膳部造句和膳部的例句由查查漢語詞典提供,版權所有違者必究。
   白旗影视